Có được thanh toán trợ cấp thôi việc khi công ty giải thể hay không?

Câu hỏi:

Tôi tên là Minh. Công ty tôi có trụ sở ở quận Đống Đa – Hà Nội. Do tình hình kinh doanh không thuận lợi nên Công ty tôi đã quyết định giải thể và ra thông báo cho người lao động trong công ty. Tôi muốn hỏi là trường hợp công ty tôi bị giải thể như vậy thì người lao động như tôi có được hưởng trợ cấp thôi việc hay không? Nếu có thì thời hạn được hưởng trợ cấp theo quy định pháp luật là như thế nào?

 

(Trần Hồng Minh – Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời:

 Theo quy định của pháp luật, khi công ty giải thể thì bạn sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc. Việc thanh toán trợ cấp thôi việc sẽ được doanh nghiệp ưu tiên thanh toán và thực hiện trước khi giải thể. Cụ thể:

Khi doanh nghiệp phải chấm dứt hợp đồng với người lao động vì giải thể thì đây là trường hợp chấm dứt hợp đồng được quy định tại khoản 7 Điều 36 Bộ luật lao động 2012 như sau:

"Điều 36: Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động

....

7. Người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết; người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động."

          Bên cạnh đó, theo Điều 48 Bộ luật lao động 2012 quy định về trợ cấp thôi việc như sau:

-        Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật lao động 2012 thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

-        Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

Như vậy, theo quy định trên thì nếu bạn làm việc cho công ty thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên và bạn chấm dứt hợp đồng do công ty giải thể thì bạn sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc.

Mặt khác, tại khoản 2, Điều 201 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về trường hợp giải thể thì doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác, và doanh nghiêp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều 201 Luật Doanh nghiệp 2014 cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 thì trong trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp, thì các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã giao kết được ưu tiên thanh toán đầu tiên trong khoản 5 Điều 202 Luật Doanh nghiệp 2014

Và theo khoản 4 Điều 47 Bộ Luật lao động 2012 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

"Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán."

Như vậy, theo các quy định trên thì trường hợp công ty bị giải thể thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động được ưu tiên thanh toán. Còn về thời hạn thực hiện thì công ty sẽ căn cứ vào thỏa ước lao động tập thể cũng như hợp đồng lao động của các bên để thực hiện việc thanh toán trong thời gian từ 07 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng do công ty giải thể, trường hợp đặc biệt có thể kéo dài không quá 30 ngày.

Chuyên viên tư vấn – Võ Thị Thu Trang

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn