Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lậpVăn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––––––

 

Địa điểm, ngày… tháng …năm…

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP THÀNH LẬP

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

 

Kính gửi: ..…… (tên Cơ quan cấp Giấy phép)

Tên thương nhân: (tên trên Giấy phép thành lập/Đăng ký doanh nghiệp) ...................................

Tên thương nhân bằng tiếng Anh: (ghi bằng chữ in hoa) .............................................................

Tên thương nhân viết tắt: ..............................................................................................................

Giấy phép thành lập/Đăng ký doanh nghiệp/Mã số doanh nghiệp: … Ngày cấp: .../…/… Cơ quan cấp: ......................................................................................................................................

Điện thoại:.............. Fax:................. Email:.................Website: (nếu có).....................................

 

Đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện như sau:

Tên Văn phòng đại diện: (tên trên Giấy phép thành lập) .............................................................

Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện số: ……. Ngày cấp …/…/ ..........................................

Thứ tự của Văn phòng đại diện[1] ..................................................................................................

Điện thoại:.............. Fax:................. Email:.................Website: (nếu có) ....................................

Mã số thuế: ..................................................................................................................................

Nội dung điều chỉnh: ....................................................................................................................

Lý do điều chỉnh: ..........................................................................................................................

Chúng tôi cam kết:

1. Chịu trách nhiệm về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Nghị định số 07/2016/NĐ-CP, pháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện./.

 

Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

Tải tài liệu tại đây

 

 

 


[1] Chỉ áp dụng đối với thương nhân nước ngoài có nhiều hơn một Văn phòng đại diện tại Việt Nam và đã được cấp phép trước ngày Thông tư này có hiệu lực. Thương nhân nước ngoài tự xác định thứ tự của Văn phòng đại diện theo thời gian thành lập.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn