Giám đốc có được ký hợp đồng thuê trụ sở công ty là nhà của mình hay không?

Câu hỏi: Công ty tôi là công ty cổ phần, giám đốc là người đại diện theo pháp luật. Hiện nay, giám đốc công ty tôi có 1 căn nhà không dùng đến và muốn cho công ty tôi thuê làm trụ sở chính, như vậy, trong hợp đồng thuê nhà đều là do giám đốc tôi ký. Vậy cho tôi hỏi: Điều này có hợp lệ hay không? Tôi phải thực hiện theo thủ tục như thế nào vì công ty tôi muốn đưa chi phí thuê nhà này vào chi phí hợp lý của công ty nữa.

(Ngọc Ánh – Hà Đông, HN)

Trả lời:

Khoản 3, Điều 141 Bộ luật dân sự năm 2015 đã quy định về phạm vi đại diện như sau: “3. Một cá nhân, pháp nhân có thể đại diện cho nhiều cá nhân hoặc pháp nhân khác nhau nhưng không được nhân danh người được đại diện để xác lập, thực hiện giao dịch dân sự với chính mình hoặc với bên thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.”

  • Quy định khác chính là điểm b Khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp 2014. cụ thể:

Điều 162. Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận

1. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận:

....

b) Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ;

Như vậy, công ty bạn vẫn có thể ký kết hợp đồng giao dịch với Giám đốc trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận.

Theo Khoản 2, Khoản 3 Điều 162 Luật doanh nghiệp 2014 thì trình tự, thủ tục để được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận như sau:

2. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính, gần nhất hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, người đại diện công ty ký hợp đồng phải thông báo các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một thời hạn khác; thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.

3. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch khác ngoài các giao dịch quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp này, người đại diện công ty ký hợp đồng phải thông báo Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trường hợp này, cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết; hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn