Giáo viên có được tham gia góp vốn thành lập Doanh nghiệp không?

Câu hỏi: Theo như tôi được biết thì giáo viên không được thành lập và quản lý doanh nghiệp. Vậy giáo viên có được mua cổ phiếu hay không?

Trả lời:

– Căn cứ theo quy định tại điểm b, khoản 2, điều 18, Luật Doanh nghiệp năm 2014, viên chức không được tham gia thành lập và quản lý doanh nghiệp.

– Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 3, điều này, chỉ những tổ chức, cá nhân sau mới không được góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp:

"Tổ chức, cá nhân có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật này, trừ trường hợp sau đây:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.”

– Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành, cả cán bộ, công chức và viên chức nhà nước đều không được tham gia thành lập và quản lý doanh nghiệp nhưng đối với việc tham gia mua cổ phần, góp vốn vào doanh nghiệp thì:

+ cán bộ, công chức nhà nước không được góp vốn, mua cổ phần phần vốn góp doanh nghiệp,

+ còn viên chức nhà nước vẫn được tham gia mua cổ phần, góp vốn vào doanh nghiệp.

– Do đó, trong trường hợp của bạn, bạn là viên chức, bạn được góp vốn, mua cổ phần vào công ty cổ phần dưới hình thức đầu tư cổ phiếu.

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn