Giấy đề nghị đăng ký Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Phụ lục I-3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

……, ngày ……tháng …… năm ……

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ............................. Giới tính: ........ .........................

Chức danh: ..........................................................................................................................

Sinh ngày: .... /.... /........ Dân tộc: ..................  Quốc tịch: ...............................................

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: .................................................................

Ngày cấp: ..... /.... /........ Nơi cấp: .....................................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD): ................................

Số giấy chứng thực cá nhân:   

.......

Tải tài liệu tại đây

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn