Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả phải được lập thành văn bản

Câu hỏi:

Tôi có sáng tác một tiểu thuyết loại hình cổ đại. Tôi có gửi một bản qua mail cho bạn tôi là giám đốc một công ty xuất bản đọc. Bạn tôi thấy hay và muốn nhận chuyển nhượng với tư cách công ty tiểu thuyết của tôi để xuất bản sách. Vì là chỗ thân quen, chúng tôi chỉ trao đổi việc chuyển nhượng này qua cuộc gặp gỡ bạn bè bình thường, không ký kết hợp đồng gì cả. Nhờ luật sư tư vấn giúp tôi như vậy tôi đã chuyển giao quyền tác giả của tôi đối với tác phẩm tiểu thuyết cho bạn tôi chưa? 

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

1/ Căn cứ pháp lý

- Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005;

- Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2009;

- Nghị định số 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan.

2/ Nội dung tư vấn

2.1. Quy định về chuyển nhượng quyền tác giả

Tác phẩm tiểu thuyết của bạn là tác phẩm văn học theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005.

Chuyển nhượng quyền tác giả đối với tác phẩm văn học được quy định tại Khoản 1 Điều 45 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 là việc chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan chuyển giao quyền sở hữu đối với các quyền quy định tại khoản 3 Điều 19, Điều 20 cho tổ chức, cá nhân khác theo hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan. Theo đó, các quyền được chuyển giao như sau:

 “Điều 19. Quyền nhân thân.

3. Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm”;

“Điều 20. Quyền tài sản

1. Quyền tài sản bao gồm các quyền sau đây:

a) Làm tác phẩm phái sinh;

b) Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;

c) Sao chép tác phẩm;

d) Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;

đ) Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;

e) Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.”

2.2. Các vấn đề liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả bao gồm:

Thứ nhất, về đặc điểm của hợp đồng. Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả có các đặc điểm sau:

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả là hợp đồng dân sự hoặc hợp đồng thương mại;

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả là hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu;

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả là hợp đồng có đối tượng đặc biệt.

Thứ hai, chủ thể của hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả. Chủ thể của hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả bao gồm:

- Bên bán: bên bán là chủ sở hữu quyền tác giả (chủ sở hữu quyền tác giả không phải lúc nào cũng là tác giả).

- Bên mua: cá nhân, tổ chức. Đối với cá nhân phải tuân thủ quy định của Bộ luật dân sự 2015 về năng lực hành vi dân sự.

Thứ ba, về hình thức của hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả. Căn cứ vào Điều 46 Luật sở hữu trí tuệ 2005 hình thức của hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả phải lập thành văn bản.

"1. Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả,quyền liên quan phải được lập thành văn bản gồm nhữngnội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng;

b) Căn cứ chuyển nhượng;

c) Giá, phương thức thanh toán;

d) Quyền và nghĩa vụ của các bên;

đ) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng".

Vì vậy, trong Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, hình thức Hợp đồng bằng văn bản là quy định bắt buộc. Việc bạn và bạn của bạn trao đổi trong cuộc gặp mặt chỉ là một phần thỏa thuận trong nội dung Hợp đồng, chưa được tính là giao kết Hợp đồng.  Như vậy, bạn chưa hoàn tất việc chuyển giao quyền tác giả cho công ty xuất bản và công ty đó cũng chưa được nhận các quyền quy định tại Khoản 3 Điều 19 và Điều 20 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn