Kê khai thuế của Hộ kinh doanh

Tôi có mở một cửa hàng tạp hóa ở Quận Thanh Xuân. Có ĐKKD và mở MST ở Chi Cục Thuế, hiện tại cửa hàng muốn mua hóa đơn đỏ thì cần làm những thủ tục gì. Khi tiến hành kê khai thì cần thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ như thế nào, thực hiện ra sao? Đóng thuế như thế nào?

Trả lời:

Câu trả lời của Chi cục thuế quận Thanh Xuân :

  1. Về mua hóa đơn tại cơ quan thuế của hộ kinh doanh.

Theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 11; điểm a khoàn 2 điều 12 chương II Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; thì:

- Hộ kinh doanh thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế.

- Thủ tục mua hóa đơn tại cơ quan thuế của hộ kinh doanh:

Hộ kinh doanh thuộc đối tượng được mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành khi mua hóa đơn phải có đơn đề nghị mua hóa đơn (mẫu số 3.3 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC) và kèm theo các giấy tờ sau:

+ Người mua hóa đơn (người có tên trong đơn hoặc người được chủ hộ kinh doanh ủy quyền bằng giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật) phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về giấy chứng minh nhân dân.

+ Hộ kinh doanh mua hóa đơn lần đầu phải có văn bản cam kết (Mẫu số 3.16 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC) về địa chỉ sản xuất, kinh doanh phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền.

Khi đến mua hóa đơn, hộ kinh doanh mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành phải tự chịu trách nhiệm ghi hoặc đóng dấu: tên, địa chỉ, mã số thuế trên liên 2 của mỗi số hóa đơn trước khi mang ra khỏi cơ quan thuế nơi mua hóa đơn.

- Hàng quý, hộ kinh doanh có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7, quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau (mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC). Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn, tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0)

2. Về nghĩa vụ thuế đối với hộ kinh doanh.

Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán, theo tỷ lệ trên doanh thu, hộ nộp thuế khoán không bắt buộc thực hiện chế độ kế toán hộ kinh doanh. Hộ nộp thuế khoán thực hiện khai thuế theo năm (một năm khai một lần). Từ ngày 20/11 đến ngày 5/12 của năm trước, cơ quan thuế phát Tờ khai thuế khoán năm sau cho tất cả các hộ nộp thuế khoán. Hộ nộp thuế khoán thực hiện khai Tờ thuế khoán theo Mẫu số 01/THKH Ban hành kèm theo công văn số 17526/BTC-TCT ngày 01/12/2014 của Bộ Tài chính.

Trường hợp Hộ nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn quyển thì thời hạn nộp Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu 03/THKH chậm nhất là ngày 15 của tháng đầu quý sau.

Trường hợp Hộ nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn quyển có doanh thu vượt khoán thì phải kê khai và tính thuế bổ sung phần doanh thu vượt khoán.

Căn cứ Thông báo nộp thuế, Hộ nộp thuế khoán nộp tiền thuế của quý chậm nhất là ngày cuối cùng của quý. Đối với Hộ nộp thuế khoán sử dụng hóa đơn quyển thì thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng bổ sung chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.

*Cách xác định số thuế phải nộp của hộ nộp thuế khoán:

- Đối tượng thực hiện là hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoán ổn định trong 1 năm.

- Phương pháp xác định mức thuế:

Số thuế phải nộp 1 tháng = (Doanh thu thuế TNCN khoán 01 tháng x tỷ lệ thuế TNCN) + (Doanh thu chịu thuế GTGT khoán 01 tháng x tỷ lệ thuế GTGT).

Đối với hoạt động bán hàng tạp hóa (như bà Nghiêm Thị Hường hỏi) thì:

+ Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu: 1%

+ Tỷ lệ % để tính thuế TNCN trên doanh thu: 0,5%

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn