Người được ủy quyền của Giám đốc công ty TNHH có quyền hạn như thế nào?

 Câu hỏi:

Công ty của tôi là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Giám đốc (là người đại diện theo pháp luật) vì giám đốc hay đi vắng nên đã ủy quyền lại cho giám đốc điều hành với nội dung như sau: Được ủy quyền thay mặt giám đốc ký hợp đồng mua bán, hóa đơn, báo cáo thuế, hồ sơ xuất khẩu, hồ sơ liên quan đến lao động; thực hiện quy chế khen thưởng, kỷ luật đối với người lao động. Luật sư cho tôi hỏi, Giám đốc điều hành được ủy quyền có quyền được ký quyết định áp dụng hình thức kỷ luật trừ lương đối với người lao động hay không? Tôi xin cảm ơn!

 

(Phạm Thị Hiền – Yên Bái)

 

Trả lời:

Khoản 2 Điều 81 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định quyền và nghĩa vụ của Giám đốc, Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên như sau:

"a) Tổ chức thực hiện quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

b) Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty;

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

d) Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty;

đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý trong công ty, trừ các đối tượng thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

e) Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

g) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty;

h) Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

i) Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

k) Tuyển dụng lao động;

l) Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty."

 Ngoài ra, Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: Người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

Đồng thời, Bộ luật Dân sự 2015 quy định, người được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc theo ủy quyền và báo cho bên ủy quyền về việc thực hiện công việc đó.

Như vậy, về nội dung ủy quyền, giám đốc bạn có quyền ủy quyền những công việc thuộc quyền hạn của giám đốc công ty gồm ký hợp đồng mua bán, hóa đơn, báo cáo thuế, hồ sơ xuất khẩu, hồ sơ liên quan đến lao động; thực hiện quy chế khen thưởng, kỷ luật đối với người lao động.

Theo đó, việc giám đốc điều hành ký quyết định áp dụng hình thức kỷ luật trừ lương là thực hiện theo công việc được ủy quyền theo hợp đồng ủy quyền là đúng quy định pháp luật, trừ trường hợp điều lệ công ty hoặc quy chế công ty không cho phép.

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn