NHỮNG THAY ĐỔI QUAN TRỌNG VỀ HÓA ĐƠN BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 01/01/2018

Quyết định 1078/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ thướng Chính phủ ban hành danh mục văn bản để ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, theo Quyết định này có yêu cầu ban hành Nghị định thay thế Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn, theo đó:

1. Xử lý đối với hóa đơn đã lập

 Trường hợp đã gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc gửi cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế, nếu phát hiện sai thì chỉ được hủy khi có sự đồng ý và xác nhận của người bán và người mua.

Việc hủy hóa đơn điện tử có hiệu lực theo đúng thời hạn do các bên tham gia đã thỏa thuận. Hóa đơn điện tử đã hủy phải được lưu trữ phục vụ việc tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp đã gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, bán bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện có sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả hai bên và ghi rõ sai sót, đồng thời người bán đã lập hóa đơn điện tử điều chỉnh sai sót.

2. Xử lý hóa đơn sau khi lập

Doanh nghiệp bán hàng, cung ứng dịch vụ thực hiện lập hóa đơn thay thế, hóa đơn điều chỉnh, xóa bỏ hóa đơn trong các trường hợp sau:

    

  • Trường hợp hóa đơn đã gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã gửi cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai sót phải xóa bỏ. Việc xóa bỏ hóa đơn phải có sự đồng ý xác nhận của người bán và người mua.
  • Người bán thực hiện lập hóa đơn thay thế để gửi cho người mua. Trên hóa đơn thay thế có hiển thị dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn số…”. Quy trình lập và cấp mã hóa đơn thay thế thực hiện theo hướng dẫn tại Quy định này.
  • Trường hợp hóa đơn đã gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện có sai sót thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót.
  • Trường hợp hóa đơn đã lập nhưng chưa gửi cho người mua nếu phát hiện sai sót phải xóa bỏ.

Nguyên tắc xóa bỏ hóa đơn là làm cho hóa đơn đó không có giá trị sử dụng nhưng vẫn được lưu trữ để phục vụ tra cứu. Thông tin hóa đơn đã xỏa bỏ được cơ quan thuế đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

3. Hủy số hóa đơn

- Trường hợp hóa đơn đã lập, đã sinh số hóa đơn của doanh nghiệp nhưng chưa, nếu doanh nghiệp phát hiện hóa đơn lập sai hoặc trường hợp hóa đơn không thành công do lỗi của doanh nghiệp thì các hóa đơn sau này sẽ phải hủy và doanh nghiệp không được gửi lại. Doanh nghiệp truy cập vào phần mềm xử lý hóa đơn của Tổng cục Thuế thực hiện hủy các hóa đơn này.

- Trường hợp doanh nghiệp không tiếp tục sử dụng các hóa đơn đã đăng ký phát hành, doanh nghiệp thực hiện truy cập phần mềm xử lý hóa đơn của Tổng cục Thuế để khai báo việc hủy số hóa đơn đã đăng ký nhưng chưa sử dụng theo mẫu số 06/ĐK-HĐXT ban hành kèm theo Nghị định này.

Nguyên tắc hủy hóa đơn đã đăng ký phát hành theo quy định hiện hành về hóa đơn.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn