Quy định pháp luật về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp?

Câu hỏi:

Hiện tại em đang làm việc cho một công ty chuyên ngành kế toán. Bộ  phận nhân sự của công ty có nói rằng em sẽ được đóng bảo hiểm xã hội sau 01 năm ký hợp đồng làm việc cho công ty. Vậy nhờ Luật sư tư vấn giúp em các quy định pháp luật về đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp để em được biết và thực hiện ạ.

Trả lời:

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động người sử dụng lao động và người lao động sẽ cùng trích % đóng vào quỹ bảo hiểm

Thứ nhất: Về mức đóng

"Điều 14. Mức đóng và trách nhiệm đóng theo quy định tại Điều 57 Luật Việc làmvà các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:

1. Người lao động đóng bằng 1% tiền lương tháng;

2. Đơn vị đóng bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia BHTN.”

( Điều 14, Quyết định 595/QĐ-BHXH )

- Bảo hiểm xã hội: Nếu thuộc trường hợp tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì bạn cùng người sử dụng lao động phải bắt buộc đóng theo quy định về bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với trường hợp bạn không thuộc đối tượng bắt buộc phải đóng đóng hoặc trong thời gian bạn không tham gia bảo hiểm bắt buộc

+ Bảo hiểm xã hội bắt buộc:

Bạn làm việc theo hợp đồng lao động thì hàng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này tính trên mức lương cơ sở ( bao gồm cả hệ số chênh lệch bảo lưu theo quy định của pháp luật về tiền lương)

+ Bảo hiểm xã hội tự nguyện: Do bạn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc nên trong thời gian tham gia bảo hiểm bắt buộc bạn không thể đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện nữa

  • Về bảo hiểm thất nghiệp: đây là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm. Bạn thuộc đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp:

"Điều 43. Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp

1. Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:

a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;

b) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

” ( Luật việc làm 2013)

Người lao động đóng bằng 1% tiền lương tháng; Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp quy định cụ thể tại điều 58, Luật việc làm 2013

Thứ hai, Phương thức đóng

- Bảo hiểm xã hội bắt buộc

Hàng tháng, người sử dụng lao động sẽ trích 8% mức tiền lương tháng của bạn và sẽ đóng thêm 18% vào các quỹ ốm đau; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất cho người lao động

Đối với tháng mà bạn không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Nếu bạn có giao kết với 1 hoặc nhiều người sử dụng khác nữa thì bạn cần xem xét bởi pháp luật có quy định bạn sẽ chỉ phải đóng bảo hiểm xã hội đối với hợp đồng lao động giao kết đầu tiên.

- Bảo hiểm thất nghiệp:

Hàng tháng, người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo mức quy định và trích tiền lương của từng người lao động theo mức quy định để đóng cùng một lúc vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn