Quy định về chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần

Tôi là cổ đông sáng lập của Công ty Cổ phần X, tôi hiện đang nắm giữ 75% cổ phần của công ty.

Công ty cổ phần X đã thành lập được gần 01 năm, nay tôi muốn chuyển nhượng một phần (30%) cổ phần của mình cho hai người khác không phải là cổ đông sáng lập với giá trị cao gấp 5 lần giá trị cổ phần ban đầu.

Tôi muốn hỏi là sau khi tôi làm hợp đồng chuyển nhượng thì vốn điều lệ của công ty X có thay đổi không khi mà giá trị cổ phần có sự chênh lệch như trên?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho Công ty Hà Nội Luật, sau đây chúng tôi xin được tư vấn như sau:

 Trước tiên, bạn cần xác định xem 30% cổ phần mà bạn muốn chuyển nhượng có được phép chuyển nhượng không?

Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được quy định tại khoản 3 điều 119, Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

"Điều 119 . Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập

3. Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.

4. Các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được bãi bỏ sau thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các hạn chế của quy định này không áp dụng đối với cổ phần mà cổ đông sáng lập có thêm sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp và cổ phần mà cổ đông sáng lập chuyển nhượng cho người khác không phải là cổ đông sáng lập của công ty."

 Trong trường hợp 30% cổ phần mà bạn định chuyển nhượng là cổ phần ưu đãi biểu quyết thì bạn không được chuyển nhượng.

Còn đối với cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại thì bạn được tự do chuyển nhượng.

         Đối với cổ phần phổ thông: do bạn là cổ đông sáng lập và công ty cổ phần mà bạn là cổ đông mới chỉ được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chưa được 01 năm, nên cổ phần phổ thông của bạn sẽ chỉ được chuyển nhượng cho người khác nếu được sự đồng ý của Đại hội đồng cổ đông.

Tuy nhiên , nếu số cổ phần này mà bạn có thêm sau khi đăng kí thành lập doanh nghiệp thì bạn vẫn được tự do chuyển nhượng.

Vốn điều lệ của công ty có thay đổi không?

Khoản 1, Điều 111, Luật doanh nghiệp 2014 đã quy định: "vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty."

Theo đó, trong trường hợp chuyển nhượng cổ phần thì tổng mệnh giá cổ phần đã bán các loại không thay đổi mà chỉ là một hình thức thay đổi chủ sở hữu đối với số cổ phần đó. Như vậy, vốn điều lệ của công ty X không thay đổi.

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn