Quy định về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần

Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó.

Chủ tịch Hội đồng quản trị đảm nhận các nhiệm vụ của người đứng đầu công ty và là người đồng hành cùng với Giám đốc điều hành để thực hiện chiến lược và kế hoạch của công ty.

Thứ nhất, một số hiểu biết cơ bản về Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Về hệ thống cấp bậc thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người chịu trách nhiệm "lập chương tình, kế hoạch, giám sát" cao nhất khi thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị (khoản 3 Điều 152 Luật Doanh nghiệp năm 2014) Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền như sau:

+Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;

+Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;

 + Tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị;

 + Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;

 + Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị;

 + Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

- Về mặt pháp lý, Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị đảm bảo thực hiện đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật và của Điều lệ công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, được Hội đồng quản trị bầu từ một trong các thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch.

Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc công ty (trừ trường hợp đặc biệt khác). Công ty cổ phần do nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Tuy nhiên cũng cần nhận thức rõ là quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị (cá nhân) không đồng nhất với quyền hạn của Hội đồng quản trị (tập thể). Nên theo đó, khi chủ tịch Hội đồng quản trị ký các nghị quyết của Hội đồng quản trị thì phải ghi cụm từ "thay mặt" vào trước cụm từ "Hội đồng quản trị"

Thứ hai, thủ tục bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần

Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: "Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này và Điều lệ công ty, pháp luật về chứng khoán không có quy định khác" (khoản 1 Điều 152).

- Cuộc họp Hội đồng quản trị: "Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì.Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị" (theo khoản 1 Điều 153).

à Như vậy, theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu bởi Hội đồng quản trị và việc này được tiến hành/thực hiện trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó.

Chủ tịch Hội đồng quản trị bắt buộc phải là thành viên của Hội đồng quản trị, tuy nhiên, thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết là cổ đông trong công ty, mà có thể là cá nhân khác có đầy đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ

Phương thức bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị hiện nay chưa được quy định rõ trong Luật doanh nghiệp, mà thông thường phương thức đó được quy định tại Quy chế nội bộ, Điều lệ công ty. Có thể là theo phương thức, bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết theo phương thức đa số để chọn ra một Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Trên đây là một số những chia sẻ của Thuế và Luật Hà Nội về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Công ty Cổ phần.  Nếu các bạn có nhu cầu cần tư vấn hoặc sử dụng dịch vụ pháp lý có thể liên hệ với Thuế và Luật Hà Nội qua:

- Hotline: 0917.157.698

- Hoặc gửi yêu cầu vào mail: thuevaluathanoi@gmail.com.

- Nếu muốn biết thêm thông tin về Chúng tôi thì có thể truy cập vào website: www.hanoiluat.net

Thuế và Luật Hà Nội luôn đồng hành cùng bạn!

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn