Thành viên công ty có được quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp ?

Câu hỏi:

Tôi đã góp vốn cùng thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn với vài người bạn. Bây giờ, công ty đã được thành lập thời gian đầu khá khó khăn nên tôi cũng khá nản. Hiện lại đang có một cậu bạn khác có một dự án khá ổn nên bây giờ tôi muốn rút vốn ra khỏi công ty để đầu tư vào dự án này có được không?

Trả lời:

Việc bạn chủ động rút vốn khỏi công ty sẽ làm thay đổi số vốn điều lệ của công ty, cụ thể là số vốn điều lệ của công ty sẽ giảm.

Việc thành viên chủ động rút vốn được thực hiện dưới hình thức yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của bạn.

Tuy nhiên, chỉ có một số trường hợp thành viên của công ty mới được quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình. Các trường hợp này được quy định tại khoản 1 điều 52 Luật Doanh nghiệp 2014:

"1. Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:

a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;

b) Tổ chức lại công ty;

c) Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết quy định tại khoản này.”

– Nguyên nhân bạn rút vốn là vì muốn đầu tư kinh doanh vào một dự án khác. Do đó, bạn chỉ có thể yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của bạn để thực hiện đầu tư vào một dự án khác nếu trong điều lệ có quy định.

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn