Tìm hiểu quy định của pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh

Thứ nhất, về các hành vi cạnh tranh không lành mạnh:

Các hành vi cạnh tranh bị coi là không lành mạnh hiện được quy định tại Điều 39 Luật Cạnh tranh 2004 theo phương thức liệt kê, bao gồm các hành vi sau:

"1. Chỉ dẫn gây nhầm lẫn;

2. Xâm phạm bí mật kinh doanh;

3. Ép buộc trong kinh doanh;

4. Gièm pha doanh nghiệp khác;

5. Gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác;

6. Quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh;

7. Khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh;

8. Phân biệt đối xử của hiệp hội;

9. Bán hàng đa cấp bất chính;

10. Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh khác theo tiêu chí xác định tại khoản 4 Điều 3 của Luật này do Chính phủ quy định.”

Ngoài 09 hành vi từ Khoản 1 đến Khoản 9 nêu trên, cho đến nay, chưa có thêm một hành vi cạnh tranh nào khác được Chính phủ quy định là hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Ngày 12 tháng 6 năm 2018 vừa qua, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 đã thông qua Luật Cạnh tranh 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2019, thay thế cho Luật Cạnh tranh 2004. Ở Luật mới này, quy định về các hành vi cạnh tranh bị coi là không lành mạnh đã có những điểm mới nhất định. Cụ thể, các hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm được quy định tại Điều 45 Luật Cạnh tranh 2018, bao gồm các hành vi sau:

"1. Xâm phạm thông tin bí mật trong kinh doanh dưới các hình thức sau đây:

a) Tiếp cận, thu thập thông tin bí mật trong kinh doanh bằng cách chống lại các biện pháp bảo mật của người sở hữu thông tin đó;

b) Tiết lộ, sử dụng thông tin bí mật trong kinh doanh mà không được phép của chủ sở hữu thông tin đó.

2. Ép buộc khách hàng, đối tác kinh doanh của doanh nghiệp khác bằng hành vi đe dọa hoặc cưỡng ép để buộc họ không giao dịch hoặc ngừng giao dịch với doanh nghiệp đó.

3. Cung cấp thông tin không trung thực về doanh nghiệp khác bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp đưa thông tin không trung thực về doanh nghiệp gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó.

4. Gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp cản trở, làm gián đoạn hoạt động kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp đó.

5. Lôi kéo khách hàng bất chính bằng các hình thức sau đây:

a) Đưa thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp hoặc hàng hóa, dịch vụ, khuyến mại, điều kiện giao dịch liên quan đến hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác;

b) So sánh hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của doanh nghiệp khác nhưng không chứng minh được nội dung.

6. Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến loại bỏ doanh nghiệp khác cùng kinh doanh loại hàng hóa, dịch vụ đó.

7. Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh khác bị cấm theo quy định của luật khác.”

Như vậy, có thể thấy, ở Luật Cạnh tranh 2018, các hành vi như "quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh”, "Khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh”, "Phân biệt đối xử của Hiệp hội”, "Bán hàng đa cấp bất chính” không còn được quy định là hành vi cạnh tranh không lành mạnh chịu sự điều chỉnh bởi pháp luật cạnh tranh nữa. Lý do là bởi các hành vi này đã được điều chỉnh bởi các văn bản pháp luật mang tính chất chuyên ngành khác như Luật Quảng cáo, Nghị định 42/2014/NĐ-CP về Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp,... Việc quy định như vậy sẽ tránh được sự mâu thuẫn và chồng chéo về thẩm quyền cũng như hình thức xử lý, đảm bảo nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

xem thêm: 

Thứ hai, về mức phạt hành chính đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh:

Theo Luật Cạnh tranh 2004, "Đối với hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh và các hành vi khác vi phạm quy định của Luật này không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, cơ quan có thẩm quyền xử phạt tiến hành phạt tiền theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan.” (Khoản 2 Điều 118). Cụ thể hóa quy định này, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2014/NĐ-CP, trong đó, quy định cụ thể khung tiền phạt đối với từng hành vi cạnh tranh không lành mạnh (từ Điều 28 đến Điều 36).

Đến Luật Cạnh tranh 2018, các nhà làm luật đã quy định cụ thể mức phạt tiền tối đa đối với các hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh là 2.000.000.000 đồng (Khoản 3 Điều 111).

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn