Trình tự, thủ tục thay đổi trụ sở chính của công ty khác tỉnh/thành phố

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, có nhiều doanh nghiệp thực hiện phương án di chuyển địa điểm trụ sở chính cho phù hợp với tình hình của doanh nghiệp. Sau đây là tư vấn của chúng tôi về quy trình, thủ tục thực hiện việc thay đổi trụ sở công ty khác tỉnh/thành phố:

Theo quy định tại Điều 13 Thông tư 95/2016/TT-BTC

Đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh

- Tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi:

+ Đối với doanh nghiệp, hồ sơ gồm: Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này;

+ Đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hồ sơ gồm:

(i) Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này;

(ii) Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc, hoặc Quyết định thành lập, hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp theo địa chỉ mới.

.....

Tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến:

+ Đối với doanh nghiệp: Doanh nghiệp thực hiện đăng ký tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Như vậy, hồ sơ nộp chi cục thuế nơi ngừoi nộp thuế chuyển đi là:

- Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST;

- Giấy giới thiệu và chứng minh nhân dân người được ủy quyền.

Nơi người nộp thuế chuyển đến. Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định chuyển đến, hồ sơ chuẩn bị theo quy định tại khỏan 3 Điều 40 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định:

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

.....

Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới. Nội dung Thông báo gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;

c) Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo Thông báo phải có:

- Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;

- Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần; danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp và gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây doanh nghiệp đã đăng ký.

Như vậy, doanh nghiệp cần chuẩn bị:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Mẫu số II-1 ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/NĐ-CP)

- Bản sao hợp lệ điều lệ đã sửa đổi;

- Danh sách cổ đông sáng lập;

- Quyết định và bản sao hợp lệ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông có nội dung đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở;

- Giấy ủy quyền và chứng minh nhân dân có chứng thực của người được ủy quyền (nếu người đại diện không trực tiếp đi nộp);

- Giấy xác nhận của cơ quan thuế đã hòan tất nghĩa vụ thuế tại cơ quan thuế chuyển đi.

Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày hồ sơ hợp lệ nộp lên Sở kế hoạch đầu tư, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo trong 03 ngày làm việc.

Hiện nay, ở một số tỉnh thành đang áp dụng hình thức nộp hồ sơ qua mạng, doanh nghiệp cần có tài khỏan đăng ký nộp qua mạng trước khi nộp bản cứng hồ sơ.

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn