Trường hợp thành viên sáng lập rút vốn khỏi Công ty cổ phần được xử lý như thế nào?

Câu hỏi:

Công ty tôi là công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp từ tháng 5/2016. Đến nay được hơn 1 năm. Thành viên hội đồng sáng lập gồm 3 người tôi và 2 người bạn nữa. Tỷ lệ cổ phần là 33,3% mỗi người.

Hiện nay công ty làm ăn không có hiệu quả cao.  Vì lý do này thành viên đang làm với tôi muốn rút hết số vốn đã đầu tư (thành viên này trước giờ là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty). Tôi tìm hiểu thì được biết là công ty cổ phần tối thiểu phải có 3 thành viên sáng lập (hội đồng quản trị) nên để hợp pháp mà không phát sinh tranh chấp sau này chúng tôi cần phải chuẩn bị những gì và cách giải quyết như thế nào cho hợp pháp ạ?

(Nguyễn Huy Hoàng – Hà Nội)

 

Trả lời:

Căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 110 Luật doanh nghiệp 2014 thì: Số lượng cổ đông tối thiểu là 03 cổ đông và không hạn chế số lượng tối đa. Do vậy, nếu công ty chị là công ty cổ phần thì phải có tối thiểu 03 cổ đông. Tuy nhiên, theo thông tin bạn cung cấp thì chỉ có 02 cổ đông góp vốn và tham gia điều hành. Do vậy, căn cứ theo quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 112 Luật doanh nghiệp 2014 thì công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ và thay đổi cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định tại Khoản 1 Điều 112 Luật doanh nghiệp, cụ thể:

“Điều 112. Thanh toán cổ phần đã đăng ký mua khi đăng ký doanh nghiệp

3. Nếu sau thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này có cổ đông chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua, thì thực hiện theo quy định sau đây:…

d) Công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ và thay đổi cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định tại khoản 1 Điều này

Tuy nhiên, đối chiếu với trường hợp của bạn đã quá 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn thanh toán trên mà bạn không thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ. Do vậy, tại thời điểm này, để thực hiện thủ tục giảm vốn này bạn cần đến trực tiếp Phòng đăng ký kinh doanh- Sở kế hoạch và đầu tư cấp Tỉnh để được hướng dẫn trực tiếp. Đồng thời, bên bạn phải thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành công ty TNHH hai thành viên trở lên sau khi thực hiện việc giảm vốn theo quy định tại Nghị định 78/2014 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Căn cứ theo Điểm c Khoản 3 Điều 112 Luật doanh nghiệp 2014 thì nếu sau thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 112 Luật doanh nghiệp mà có cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua thì số cổ phần chưa thanh toán được coi là cổ phần chưa bán và Hội đồng quản trị được quyền bán. Trường hợp Hội đồng quản trị bán được cổ phần cho cá nhân bên ngoài thì công ty bạn thực hiện thủ tục thay đổi thông tin cổ đông sáng lập theo Khoản 2 Điều 51 Nghị định 78/2014, cụ thể:

2. Trường hợp thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập đối với cổ đông sáng lập là tổ chức hoặc họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này đối với cổ đông sáng lập là cá nhân;

c) Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin về cổ đông sáng lập của công ty trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Cổ đông sáng lập chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là cổ đông công ty theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 112 Luật Doanh nghiệp và xóa tên khỏi Danh sách cổ đông sáng lập của công ty”.

Trường hợp của bạn, nếu cổ đông đã thanh toán đủ số cổ phần đã mua và giờ muốn rút vốn khỏi công ty thì căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 115 Luật doanh nghiệp 2014 thì cổ đông chỉ được rút vốn khi được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần, cụ thể:

“ Điều 115. Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông

1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua.

Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra”.

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn